16512

بازگرداندن کالا

جهت برگردادن کالا نکات زیر قابل توجه میباشد

1- بسته بندی محصول خراب نشده باشد

محصول دچار لطمه فیزیکی نشده باشد